Villkor & Garantier

ALLMÄNNA VILLKOR OCH GARANTIER:

 

Allmänna villkor – Garantier Kce bygg & Plåtproduktion AB

 

Kce bygg & Plåtproduktion AB lämnar alltid 10 års funktionsgaranti på utfört arbete till privatkund

 

Kce bygg & Plåtproduktion AB lämnar alltid 2 års garanti på utfört arbete till företag

 

 • Garantin omfattar ej eventuella fabrikationsfel på material och produkter som används i våra takkonstruktioner.
 • Kce bygg & Plåtproduktion AB undersöker materialet eller produkten helt kostnadsfritt och avgör om problemet omfattas av vår egen konstruktionsgaranti.
 • Fabrikationsfel på material eller produkt ska konsumenten själv kontakta respektive tillverkare för just den produkten för vidare hjälp.
 • Om det är ett konstruktionsfel på ett nylagt tak i från Kce bygg & Plåtproduktion AB ska Kce bygg & Plåtproduktion AB helt kostnadsfritt via sin egen serviceorganisation, underentreprenör och/eller en behörig
  servicepartner, efter egen bedömning, avhjälpa eller reparera den defekta konstruktionen eller ersätta konsument med en skälig kostnad
  som står i relation med det faktiska konstruktionsfelet.
 • Om fastighetsägare upptäckt skada på vad som kan vara en felaktig konstruktion i Kce bygg & Plåtproduktion AB utförande måste detta anmälas snarast till Kce bygg & Plåtproduktion AB dock max inom 1 vecka
  vattengenomträngning in i fastighet skall anmälas omgående (då vattengenomträngningen upptäcks) om detta ej görs så täcker inte garanti eventuella uppkomna skador i samband med vattengenomträngningen.
 • Kce bygg & Plåtproduktion AB kan vara behjälplig med att åtgärda akuta läckage på redan befintliga tak som inte Kce bygg & Plåtproduktion AB har utfört, på dessa arbeten lämnas inga garantier
 • Det åligger fastighetsägarens ansvar att ha ett godkänt bygglov innan man anlitar Kce bygg & Plåtproduktion AB för ett bygglovspliktigt utförande.
 • Betalningstiden på utställd faktura är alltid 10 dagar och börjar gälla från utställt fakturadatum.
 • Garanti tiden börjar alltid att gälla efter att fakturan för utfört uppdrag är betald/registrerat på Kce bygg & Plåtproduktion AB bankkonto.

 

ÄGANDERÄTT AV LEVERERAT BYGGNADSMATERIAL FRÅN KCE BYGG & PLÅTPRODUKTION AB:

 • Allt byggmaterial som Kce bygg & Plåtproduktion AB använder och levererar eller beskriver i offert/orderbekräftelse mot kund för att kunna utföra uppdraget mot kund ska vara i Kce bygg & Plåtproduktion AB fulla ägo till dess datum då kunden har slutbetalat hela totalbeloppet (inklusive moms) som är angivet längst ner på offert/orderbekräftelsen.
 • Förtydligande. Kce bygg & Plåtproduktion AB äger full rätt att vid utebliven betalning av kund/uppdragsgivare att återta levererat byggmaterial från kund/uppdragsgivare till dess att hela totalbeloppet (inklusive moms) är till fullo betalt.

Villkor gällande ROT-avdrag

 • KCE BYGG & PLÅTPRODUKTION AB ansöker om ROT-avdrag för våra kunder direkt från Skatteverket
 • För att KCE BYGG & PLÅTPRODUKTION AB ska kunna söka om ROT-avdrag så måste först kunden betala in det belopp som står angivet på fakturan eller offert/orderbekräftelse efter texten ”Kund betalar med godkänt ROT-avdrag
 • KCE BYGG & PLÅTPRODUKTION AB förbehåller sig rätten att fakturera kunden resterande belopp vid ej godkänt ROT-avdrag.
 • Vänligen observera att den summa du som kund betalar till KCE BYGG & PLÅTPRODUKTION AB är efter godkänt/beviljat RUT/ROT-avdrag från Skatteverket med 30 % av den totala summan av arbetskostnaden på fakturan.

 

 • Kräver boende och ägarskap. Kunden ska äga och bo i bostaden. Om kunden äger en förälders bostad så är det också godkänt. Det kan även vara flera kunder som delar på ägarskapet av en bostad. Storleken på ägarandelen i bostaden spelar ingen roll. Om delägarna då önskar dela på arbetskostnaden måste de också meddela om de vill dela på skatteavdraget sinsemellan och även ange fördelningen i procent/belopp.
 • Tänk också på att samtliga ägare måste kunna styrka sin äganderätt med lagfart eller inskrivning hos inskrivningsmyndigheten vid en förfrågan.
 • Som vanligt många regler. Reglerna öppnar ibland upp för egen tolkning. Läs på eller ring Skatteverket och fråga i tveksamma fall

ALLMÄNNA VILLKOR GÄLLANDE TAKSÄKERHET:

 

Allmänna villkor – Garantier KCE BYGG & PLÅTPRODUKTION AB

 

KCE BYGG & PLÅTPRODUKTION AB lämnar alltid 5 års garanti på utfört arbete till privatkund

 

KCE BYGG & PLÅTPRODUKTION AB lämnar alltid 2 års garanti på utfört arbete till företag

 

 • Med taksäkerhet menas takbrygga, snörasskydd, skyddsräcke runt taklucka infästningspunkt för livlina mm.
 • Gällande snörasskydd: Det åligger fastighetsägarens ansvar att skotta snö från taket då det föreligger risk för högre snölast än vad som är föreskrivet i materialtillverkarens anvisningar
  (se tillverkarens bruksanvisning/monteringsanvisning eller respektive tillverkares hemsida)
 • Det åligger fastighetsägarens ansvar att: Samtlig taksäkerhet som finns/är monterat på tak ska underhållas/besiktigas i infästningspunkt och eller dylikt enligt rekommendationer från tillverkaren av den berörda produkten
 • Vid en takomläggning med betongpanna lämnas alltid 2 pkt. takpannor (8-10 st.) samt 2 nockpannor som en reserv till kund.
 • Vid en takomläggning med plåtpanna typ från Plannja eller annan plåttillverkare lämnas inga reservpannor.